عنوان
جلسه آخر و جمع بندی انجمن اولیا و مربیان  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۴۰۱/۰۳/۲۳
گزارش
آخرین جلسه انجمن و هیات امنای دبیرستان سهام خیام در سال تحصیلی 1401-1400 با عناوین ذیل برگزار شد:
امور عمرانی مدرسه 
جابه جایی نماز خانه و اتاق ورززش
تعین شهریه فوق برنامه سال آتی
 روز دوشنبه  1401/3/23
ازساعت 18  لغایت 20:40