مسیر تربیتی و آموزشی

تدوین برنامه های هدفمند در مسیر نظام تعلیم و تربیت با توجه به شرایط بومی و منطقه ای مدرسه امری بسیار مهم و اثر گذار است که با توجه به اهداف و برنامه های سند ملی تحول بنیادی مطرح آموزش و پرورش توسط متولیان و مجریان مدرسه به عنوان تکلیف و وظیفه خود نمایی می کند.
بر اساس سند تحول مدرسه صالح عمل تجربه و آماده نمودن متربیان برای تحقق همه ابعاد  تربیت است.
اهداف آموزشی و پرورشی و پژوهشی این واحد آموزشی در مسیر کشف و هدایت استعداد های متنوع و در نظر گرفتن نیاز دانش آموزان است که با توجه به اینکه دوره اول متوسطه ، دوره بسیار حساس و قابل تاملی است برنامه ریزی در خصوص کلیه امور آموزشی و پرورشی و پژوهشی با تفکر کاربردی نمودن آموزشی از اهداف ویژه ی این آموزشگاه است که بستری ویژه ی رشد و شکوفایی در این زمینه را با حضور کادر مجرب آموزش و پرورشی و پژوهشی فراهم نموده است.