کادر آموزشی و علمی

گروه ریاضی

سرکار خانم کشمیری دبیر محترم پایه هفتم

سرکار خانم فراهانی دبیر محترم پایه هشتم

سرکار خانم صالحی دبیر محترم پایه نهم

 

گروه علوم

سرکار خانم خالقی دبیر محترم شیمی پایه هفتم-هشتم

سرکار خانم کرمی دبیر محترم شیمی پایه نهم

سرکار خانم خراسانی دبیر محترم زیست شناسی پایه نهم

سرکار خانم جهانبخش دبیر محترم زیست شناسی پایه هفتم-هشتم

سرکار خانم جلالی دبیر محترم فیزیک پایه هفتم

سرکار خانم عاشوری دبیر محترم فیزیک هشتم

سرکار خانم امین دبیر محترم فیزیک نهم

 

گروه ادبیات

سرکار خانم فکری دبیر محترم ادبیات هفتم

سرکار خانم خالقی دبیر محترم ادبیات پایه هشتم

سرکار خانم مهرداد دبیر محترم ادبیات پایه نهم

 

گروه زبان انگلیسی

سرکار خانم عسگریان دبیر محترم پایه های هفتم و هشتم

سرکار خانم نصیریان دبیر محترم پایه نهم

 

عربی

سرکار خانم فلاح دبیر محترم پایه هفتم و هشتم و نهم

 

گروه قرآن

سرکار خانم قربانزاده دبیر محترم پایه هفتم

سرکار خانم یادگاری دبیر محترم پایه هشتم و نهم

 

گروه دینی

سرکار خانم یاوری دبیر محترم پایه هفتم

سرکار خانم رمضان دبیر محترم پایه هشتم و نهم

 

 

گروه مطالعات

سرکار خانم دل آرام دبیر محترم پایه هفتم و هشتم

سرکار خانم دیبایی دبیر محترم پایه نهم

 

گروه تفکر

سرکار خانم وکیلی مشاور محترم

سرکار خانم فکری دبیر محترم پایه هفتم

سرکار خانم عباسی دبیر محترم پایه هشتم

 

کار و فناوری

سرکار خانم صفری دبیر پایه های هفتم و هشتم و نهم

 

آمادگی دفاعی

سرکار خانم موحدیان دبیر محترم پایه نهم

 

هنر

سرکار خانم سرلک دبیر محترم پایه های هفتم و هشتم و نهم

 

ورزش

سرکار خانم موحدیان دبیر محترم پایه های هفتم و هشتم و نهم