کادر اداری و اجرایی

سرکار خانم نوروزی معاون محترم  پایه نهم 
 
سرکار خانم مجیدی معاون محترم پایه های هفتم و هشتم
 
سرکار خانم قربان زاده معاون محترم فرهنگی
 
سرکار خانم وکیلی مشاورمحترم
 
سرکار خانم علیزاده دفتر دار محترم
 
سرکار خانم اعجازی معاون محترم اجرایی