کادر اداری و اجرایی

سرکار خانم نوروزی معاون محترم  پایه نهم 
 
سرکار خانم پور محمدی معاون محترم پایه هشتم
 
سرکار خانم صدف معاون محترم پایه هفتم
 
سرکار خانم قربان زاده معاون محترم فرهنگی
 
سرکار خانم وکیلی مشاورمحترم
 
سرکار خانم علیزاده دفتر دار محترم
 
سرکار خانم اعجازی معاون محترم اجرایی