درباره متوسطه دوره اول سهام خیام

مدرسه شهیده سهام خیام در سال 1346 به نام مدرسه امیدوار تاسیس شده و بعد از آن به نام شهیده سهام خیام تغییر نام داد ( که در روز نهم  1347 با پرتاب موشک به سمت دژخیمان عراقی که شهرش هویزه را اشغال نموده بودند مورد هدف گلوله قرار گرفت و شجاعانه به شهادت رسید.)و به صورت نمونه دولتی اداره گردیده، این مدرسه در سال 1399 با دریافت موافقت نامه اصولی به علت حذف نمونه دولتی در دوره اول متوسطه توسط وزیر آموزش و پرورش به مدرسه هیئت امنایی تبدیل شد و اکنون با همین عنوان به کار خود ادامه می دهد.