امکانات

از آنجا که فضاهای مناسب بخشی مهم در جهت افزایش بهره وری آموزشی می باشد . این مجموعه کوشیده است تا با فراهم آوردن امکاناتی نظیر، اتاق مشاور، اتاق ورزش ، نمازخانه ، کتابخانه، سایت کامپیوتر ،آزمایشگاه فیزیک ، آزمایشگاه شیمی و.زیست، اتاق هنر و اشپزی ....کارگاه فناوری کلاسهای مجهز به برد وکیت های هوشمند و ..... به این مهم دست یابد .
 تعداد کلاس ها در سال تحصیلی 1400_1401
پایه هفتم : 3 کلاس
پایه هشتم : 3 کلاس
پایه نهم : 4 کلاس