عنوان
اولین جلسه اولیا و مربیان و هیئت امنا  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۴۰۰/۰۷/۳۰
گزارش
تقدیر و تشکر از انجمن اولیا و مربیان سال گذشته و معرفی اعضای جدید انجمن