عنوان
اعضای منتخب انتخابات انجمن اولیا و مربیان  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۴۰۰/۰۷/۲۴
گزارش

نام  نام خانوادگی

تحصیلات

شغل

دکتر فرشید یگانه

دکتری

هیئت علمی

دکتر علیرضا خداکرمی

دکتری

هیئت علمی

عطیه لواسانی

لیسانس

خانه دار

دکتر آرتا فرهودی

دکتری

مهندس انرژی

مهشید مظلومی

لیسانس

خانه دار

فائزه تقوی

لیسانس

مشاور